Kli­ma­ty­za­tor typu split to popu­larny i jeden z naj­wy­daj­niej­szych spo­so­bów utrzy­my­wa­nia odpo­wied­niej tem­pe­ra­tury w pomiesz­cze­niach miesz­kal­nych. Sku­tecz­nie chło­dzi nagrzane powie­trze, a także daje moż­li­wość dogrza­nia pomiesz­cze­nia. Poni­żej przed­sta­wimy, z czego się składa i jak działa kli­ma­ty­za­tor.

Budowa kli­ma­ty­za­tora typu split

Kli­ma­ty­za­tor składa się z dwóch jed­no­stek.

W skład jed­nostki wewnętrz­nej wcho­dzi wymien­nik cie­pła, czyli parow­nik, sys­tem ste­ro­wa­nia oraz wen­ty­la­tor. Jej zada­niem jest chło­dze­nie lub ogrze­wa­nie powie­trza w pomiesz­cze­niu.

Agre­gat to jed­nostka zewnętrzna. Składa się z wymien­nika cie­pła, czyli skra­pla­cza, sprę­żarki, zaworu roz­pręż­nego, zaworu czte­ro­dro­go­wego, wen­ty­la­tora oraz sys­temu ste­ro­wa­nia. Jego zada­niem jest odpo­wied­nie przy­go­to­wa­nie czyn­nika chłod­ni­czego do trybu pracy jed­nostki wewnętrz­nej.

Obie jed­nostki są połą­czone szczel­nymi rurami chłod­ni­czymi w zamknię­tym obiegu. Prze­wody są wypeł­nione czyn­ni­kiem chłod­ni­czym, któ­rym jest naj­czę­ściej freon lub inny gaz na gra­nicy cie­czy.

Ogólne zasady dzia­ła­nia kli­ma­ty­za­tora typu split

Klimatyzacja split działa w dwóch try­bach.

Dzia­ła­jący na zewnątrz w try­bie chło­dze­nia kom­pre­sor skra­pla czyn­nik chłod­ni­czy. Wydziela się ener­gia w postaci cie­pła, która następ­nie jest wen­ty­lo­wana przez wymien­nik. W zawo­rze roz­pręż­nym zacho­dzi czę­ściowe odpa­ro­wa­nie, które jest kon­tro­lo­wane elek­tro­nicz­nie. Czyn­nik chłod­ni­czy prze­pływa parow­nika i wewnątrz nastę­puje cał­ko­wite odpa­ro­wa­nie. Pod­czas odpa­ro­wa­nia gaz pobiera ener­gię z oto­cze­nia, co powo­duje ochło­dze­nie powie­trza pod­czas prze­pływu przez wymien­nik.

Cykl się zamyka, kiedy czyn­nik w sta­nie gazo­wym powróci do sprę­żarki.

Dzia­ła­nie w try­bie grza­nia polega na odwró­ce­niu pro­cesu prze­no­sze­nia cie­pła. Dzięki zawo­rowi czte­ro­dro­go­wemu odwra­cany jest obieg czyn­nika, czyli cie­pło jest pobie­rane z zewnątrz i odda­wane w pomiesz­cze­niu. Urzą­dze­nie działa wtedy jak powietrzna pompa cie­pła.

Prak­tyczny sys­tem multi split

W przy­padku kli­ma­ty­zo­wa­nia więk­szej ilo­ści pomiesz­czeń dobrym roz­wią­za­niem będzie sys­tem multi split. Umoż­li­wia on podłą­cze­nie do jed­nostki zewnętrz­nej kilku jed­no­stek wewnętrz­nych. Naj­czę­ściej wystę­puje opcja na 5 sta­no­wi­sk.

Taka klimatyzacja do domu jest obec­nie naj­lep­szym roz­wią­za­niem.

Dzięki elek­tro­nicz­nemu zawo­rowi roz­prę­żo­nemu każda jed­nostka wewnątrz jest cał­ko­wi­cie nie­za­leżna i osobno ste­ro­wana, co umoż­li­wia usta­wie­nie róż­nej tem­pe­ra­tury w poszcze­gól­nych pomiesz­cze­niach. W tym sys­temie możemy zamon­to­wać różne jed­nostki, czyli przy­po­dło­gowe i ścienne w jed­nym budynku.

Ide­alna klima do domu to mon­taż tylko jed­nej jed­nostki zewnętrz­nej, która zaj­muje mało miej­sca i nie psuje este­tyki budynku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here