Farmy fotowoltaiczne są nowym rodzajem inwestycji w Polsce. Określenie to stosuje się względem instalacji fotowoltaicznych o znacznej mocy, które zostają umieszczone na sporej powierzchni. Dzięki nim, możliwe jest pozyskanie energii, którą następnie transportuje się do lokalnej sieci energetycznej, aż w końcu trafia ona do odbiorców indywidualnych. Instalacja zestawu fotowoltaicznego pozwala zapewnić gospodarstwom domowym niezależność energetyczną, a co za tym idzie – możliwość zmniejszenia kosztów energii pozyskiwanej dotychczas od zewnętrznych dostawców.

Czy w Polsce tworzenie farm fotowoltaicznych jest opłacalne?

Po przeprowadzeniu dokładnych badań, analiz i symulacji, uzasadniono, że wykonanie takiej inwestycji w Polsce jest opłacalne. Najkorzystniejsze warunki do zamontowania paneli to bez wątpienia miejsca, w których obserwuje się intensywne natężenie promieniowania słonecznego. Obserwacje mapy nasłonecznienia naszego kraju wykazały, że zarówno liczba dni słonecznych w roku jak i natężenie promieniowania słonecznego, są na wystarczającym poziomie, aby inwestycje w farmy słoneczne były opłacalne. Najdogodniejszy obszar w Polsce pod względem skuteczności działania fotowoltaiki, to tereny w centralnej i południowej Polsce.

Prawne aspekty budowy farmy słonecznej

Aby móc rozpocząć budowę, koniecznym warunkiem jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji.

W przypadku występowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni, potrzebny będzie zapis odnoszący się do możliwości budowy takiej inwestycji. Jeśli natomiast taki dokument nie istnieje, należy uzyskać warunki zabudowy („wuzetka”). Lepiej wybrać teren, względem którego nie ma sporządzonego planu zagospodarowania przestrzennego.

Kolejny niezbędny dokument, to projekt koncepcyjny, w którym uwzględnia się: specyfikę planowanych urządzeń, przedstawienie graficzne rozmieszczenia farmy, szczegółową charakterystykę inwestycji i plan finansowy. Nieposiadanie w/w dokumentów, przekreśla szanse na przyłączenie farmy do zakładu energetycznego.

Budując farmę fotowoltaiczną, należy otrzymać także warunki przyłączeniowe od miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego. Wymogi przekazywane są do 150 dni od dostarczenia wniosku łącznie z projektem umowy o podłączenie do sieci i mają moc prawną na okres 2 lat. Zakład Energetyczny generalnie jest zobowiązany do przyłączenia instalacji, jednak w przypadku gdy w danej linii zostaną wyczerpane wolne moce, a ich rozbudowa nie będzie uzasadniona, nie będzie można dokonać podłączenia.

Inwestor zamierzający utworzyć farmę słoneczną musi otrzymać ponadto decyzję środowiskową. Z kolei gdy inwestycja ma powstać na innym terenie niż chroniony, a jej moc to około 1 MWp, owa decyzja nie będzie potrzebna.

Zezwolenie na budowę

W związku z budową farmy słonecznej, konieczne jest otrzymanie koncesji na sprzedaż energii, którą wydaje Urząd Regulacji Energetyki, a także jej rejestracja na Towarowej Giełdzie Energii.

Koszt inwestycji

Wydatki związane z budową farmy fotowoltaicznej zależne są od obszaru, na którym ma ona powstać. Uwzględniając koszt realizacji przedsięwzięcia a możliwą do uzyskania stopę zwrotu i czas, tego typu inwestycje uważa się za jedne z najbardziej opłacalnych.

Przyjmuje się, że mała elektrownia to system z mocą od 40 do 200 kW, natomiast elektrownia duża, dysponuje system o mocy powyżej 200 kW.

Szacunkowy koszt budowy elektrowni słonecznej o mocy 1 MWp wynosi mniej więcej 4-4,5 mln zł. Do jej utworzenia potrzebny jest obszar 2 ha i jest ona w stanie wygenerować rocznie od 950 do 1100 MWh zależnie od umiejscowienia i konstrukcji.

Jaki wpływ na efektywność farmy fotowoltaicznej ma lokalizacja?

Farmy fotowoltaiczne, nazywane też często elektrowniami słonecznymi, są instalacjami naziemnymi i do ich prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest, aby zostały zamontowane w dogodnym miejscu. Jeśli w założeniach inwestycji określono, że minimalna moc jaką planuje się uzyskać to 1 MW, obszar na którym mają zostać umieszczone, musi mieć min. 2 ha. Najdogodniejsze warunki do instalacji zestawu fotowoltaicznego od https://suntrack.pl/ to teren o dużym natężeniu promieniowania słonecznego, który charakteryzuje także niski poziom zapylenia powietrza. Często stosowaną strategią przed podjęciem ostatecznej decyzji o budowie, jest dokonanie audytu energetycznego. Dzięki takiemu rozwiązaniu można oszacować stopień opłacalności inwestycji. Dogodne usytuowanie farmy słonecznej zapewni produkcję energii w ilości pozwalającej uniezależnić się gospodarstwom domowym od zewnętrznych dostawców.

Spółdzielnie energetyczne

W ostatnim czasie, w ustawie o odnawialnych źródłach energii, wprowadzono zmiany przepisów odnośnie spółdzielni energetycznej. Spółdzielnia energetyczna nie jest tożsama z pojęciem farmy fotowoltaicznej. Farma ma charakter inwestycji komercyjnej, polegającej na pozyskaniu przez inwestora energii, którą następnie dostarcza się do lokalnej sieci i indywidualnych gospodarstw domowych. Z kolei spółdzielnia energetyczna ma na celu zrzeszać inwestorów indywidualnych w liczbie nie mniej niż 1000 osób, dysponujących farmami na terenie gmin. Występuje kluczowy warunek funkcjonowania spółdzielni, mianowicie, zainstalowana moc elektryczna wszystkich instalacji słonecznych, którymi dysponują członkowie spółdzielni, musi pokryć przynajmniej 70% zapotrzebowania rocznego na energię elektryczną tychże członków oraz minimum jedna z instalacji odnawialnych źródeł energii musi dostarczyć moc w wysokości co najmniej 3504 MWh/MW/rok.

[Głosów:3    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here